0 212 545 85 85
Uğurda İngilizce

Uğur Okullarında yabancı dilin farklı disiplinlerle kullanımını temel alan CLIL (Content and Language Integrated Learning- İçerik ve Dilin Bütünleşik Olduğu Öğrenim) yaklaşımı uygulanır.

Proje Temelli Öğrenme

Uğur Okulları yabancı dil müfredatı, proje temelli öğrenmeye dayanır. ERASMUS, E-Twinning, Disiplinlerarası Entegrasyon Projeleri, Public Speaking gibi birçok farklı proje bazlı çalışma hayata geçirilir. Proje Temelli Öğrenme Yaklaşımı ile öğrencilerin takımla çalışma, eleştirel düşünme, çözüm odaklı bakış açısı kazanma, topluluk önünde kendini ifade edebilme ve etkili iletişim becerileri geliştirilir.

Araştırma Temelli Yaklaşım

Uğur Okullarının araştıran, sorgulayan, okuyan ve okuduğunu yorumlayabilen öğrenciler yetiştirme hedefi, U-MUN/JMUN Club, Reading Club gibi okul kulüpleriyle desteklenir. Öğrencilerin dünyanın değişik ülkeleri adına küresel sorunları tespit edip çözüm ürettiği Model United Nations (MUN) Konferansları çalışmaları, Uğur Okulları eğitim programlarına dahil edilir. Böylece öğrencilerin kültürel açıdan farkındalığı ve problem çözme becerileri geliştirilir.

Ölçme ve Değerlendirme

Uğur Okulları öğrencilerinin tüm akademik yıl boyunca gelişimleri Ongoing Assessment System ile takip edilir. Yıl başında ve sonunda UET (Uğur English Test) ile ölçümlenen öğrenci başarıları, yılda 4 kez devam eden URT (Uğur Revision Test) ile izlenir. Öğrencilerin yapamadıkları değil yapabildikleri konuların sınandığı bu sistemde süreç boyunca sürekli yönlendirilir.

Zihinsel Gelişim

Jean Piaget ve Jerome Bruner’e göre bilişsel gelişim, bireydeki bellek, akıl yürütme, düşünme ve dildeki değişimleri kapsar. Uğur Okulları öğrencilerinin dil öğrenimi açısından içinden geçtikleri bilişsel süreçler yaratıcılıklarını ve deneysel yaklaşımlarını geliştirmelerinde onlara destek olur.

Öğrenen Özerkliği

Uğur Okulları öğrencilerinden sürekli alınan geri dönütlerle öğretim programları ve kaynaklar düzenlenir. Seslerini makro karar mekanizmalarına duyurmaları sağlanır. Ayrıca, öğrenciler yabancı dil öğrenimi ile ilgili almak istedikleri bireysel kararlar doğrultusunda desteklenir. Katılabilecekleri çeşitli etkinlik, kulüp ve projelerle gelecek hedeflerini şekillendirmeleri için gereken fırsatlar sunulur.

homeSTUDY Programı

Öğrencilerin İngilizceyi yaşantılarının bir parçası haline getirmeleri, içselleştirmeleri ve kendi ilgi ve öğrenme profilleri doğrultusunda inisiyatif alabilmeleri amacıyla homeSTUDY programı uygulanır. Veli desteğiyle öğrencilerin ev ortamında da İngilizceye maruz kalmaları, pratik yapmaları sağlanır.